Blick Global är ett AdTech bolag verksamt inom iGaming. Med AdTech avses att bolaget investerar i entreprenörsbolag inom teknikområden för iGaming. Detta ska verkställas via en vertikal utvidgning av koncernen som realiseras genom att förvärva presumtiva bolag, där entreprenörerna bakom är avgörande. Samtidigt utvecklas därigenom ett team av kompetenta och drivna entreprenörer som tillsammans ska leda Blick Globals fortsatta tillväxt.

Blick Globals verksamhet har fram till idag varit inriktad mot digitala och innovativa marknadsföringslösningar för iGaming inom affärsområdet ”Digital marknadsföring”. Bolaget tar nu nästa steg i expansionen av koncernen enligt den nuvarande strategin genom bildandet av det nya affärsområdet ”Spelutveckling”, som kommer byggas upp kring det avtalade förvärvet av Oregon Main Interactive AB (OMI). OMI ska genom sin huvudsakliga verksamhet som spelstudio med utveckling och produktion av spel för globala onlinecasinon (exempelvis spelslottar och skrapspel) bredda Blick Groups framtida tillväxt och vertikala utvidgning inom affärsområdet ”Spelutveckling” och iGaming i stort.

Koncernens plattformsstrategi inom ”Digital marknadsföring” innebär att Bolaget har en god positionering med kapacitet och vilja att expandera. Tillsammans med det nya affärsområdet ”Spelutveckling” (OMI) och framtida förvärv skapas möjligheter för att utöka koncernens marknadsandelar inom iGaming. Huvudsyftet med den fullt säkerställda företrädesemissionen om cirka 20,5 MSEK är att genomföra förvärvet av OMI, slutreglera tidigare företagsförvärv och stärka bolagets kassa för att framöver bredda verksamheten inom iGaming.

Investerarträffar

Med anledning av företrädesemissionen bjuder Blick Global in till digitala bolagspresentationer med bolagets VD Erik Ahlberg enligt nedan:

Anmälan till konferenserna ovan sker på denna länk: https://offers.augment.se/

Läs mer om Blick Global och erbjudandet

Erbjudandet i korthet

Antal aktier som erbjuds i erbjudandet 107 647 051

Erbjudandepris 0,19 SEK per aktie

Antal aktier som erbjuds i överteckningsemissionen 27 500 000

Teckningsperiod 22 september - 6 oktober 2021

Handel i teckningsrätter 22 september - 1 oktober 2021

Preliminärt besked om tilldelning 11 oktober 2021

Preliminär likviddag 14 oktober 2021

Teckningsförbindelser Cirka 7,0 MSEK motsvarande cirka 34 procent

Garantiförbindelser Cirka 13,5 MSEK motsvarande cirka 66 procent

Övriga dokument

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen för Blick Global Group AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea att teckna eller förvärva Värdepapperna.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Sydkorea, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Bekräfta Avbryt