Blick Global är en koncern som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stark utvecklingspotential, primärt inom marknaden för onlinespel. Bolaget är specialiserat inom området organisk sökoptimering samt digital marknadsföring. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Under extra bolagsstämma den 4 augusti 2023 beslutades om avyttring av spelstudion, OMI Gaming samt delar av inkråmet av Wiget Group. Sedan dess har även det helägda dotterbolaget Brand Legends samt Wigets intäkter i form av inkomstdelningsmodell för konverterad trafik avyttrats. Styrelsen överväger nu löpande nya affärsmöjligheter.

Blick Global Group (BLICK)

0